Kryetar

Akademik Muzafer KORKUTI


N/Kryetar

Akademik Gudar BEQIRAJ

 

Sekretar Shkencor

Akademik Vasil S. TOLE